Meeskonna coaching

 

Igas organisatsioonis on valdkondi, probleeme või eesmärke, mille osas on mitu pead ikka mitu pead ehk mille puhul jõutakse läbi meeskonnaliikmete sünergia kiiremini paremate tulemusteni, kui seda üksi oleks võimalik saavutada. Kui sinna juurde liita üks tänapäeva moodsamaid töötajate arendamise tehnikaid – coaching, siis saame väga mõjusa töövahendi organisatsiooni ja inimeste arendamiseks.

Meeskonna coaching on praktiline koostöövorm, mille käigus kasutatakse coachingu põhimõtteid ja tehnikaid käsitledes meeskonda kui ühte tervikut.

Meeskonna coachingut eristab grupi coachingust see, et üldiselt lepib tiim omavahel kokku ühise eesmärgi või eesmärgid, mille saavutamise suunas meeskonnana tööle asutakse, samas kui grupi coachingus on osalejatel erinevad individuaalsed eesmärgid.

Kuna meeskond kogeb, õpib ja reflekteerib üheskoos, siis tulemuseks on rohkem fokuseeritud ja ühtehoidev kollektiiv. Samuti võimaldab kohtumiste käigus omandatud oskusi hiljem omavahel edasi praktiseerida.

Meeskonna coachingu sihtgrupiks on inimeste grupid, kes kas püsivalt või ajutiselt teevad ühiste eesmärkide nimel tööd ning kelle jaoks on oluline leida meeskonnana toimivaid lahendusi. Soovituslik meeskonna suurus on 5-8 inimest.

Läbi loovate ja mänguliste lahenduste jõutakse ühiste eesmärkide sõnastamiseni, meeskond loob  sobiva tegevusplaani eesmärgini jõudmiseks, meeskonna liikmed on rohkem motiveeritud nende eesmärkide nimel tegutsema ning soovitud eesmärgid saavutatakse kiiremini. Protsessi käigus paraneb meeskonnaliikmete omavaheline mõistmine ning meeskonnasisene kommunikatsioon, samuti tekib tugevam meie-tunne. Sageli on meeskonna coaching aluseks edaspidi efektiivsemalt toimivale meeskonnatööle.